รายชื่อ-กำหนดการอบรมจิตตภาวนา ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

Monday, 09 September 2019 00:00 administrator
Print
     รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข วันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒  ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมอบรม สามารถมาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ตามช่วงเวลาข้างต้น
*** กรุณางดนำเครื่องมือสื่อสาร และของมีค่าทุกชนิดมาระหว่างเข้าอบรม ***
 
รายชื่อผู้เข้าอบรม    update.gif (๙-๙-๒๕๖๒)
ตารางอบรม