ตารางปฏิบัติธรรม ๙-๑๓ ม.ค. ๕๖

Thursday, 13 December 2012 00:00 administrator
Print
     ตารางการอบรมฝึกจิตตภาวนา เพื่อทางแห่งการพ้นทุกข์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๔๕ น. สำหรับท่านที่ต้องการมาร่วมปฏิบัติธรรม (ไป-กลับ) สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
     หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมทุกท่านถือศีล ๘ นะครับ

ตารางอบรม