ตารางปฏิบัติธรรม ๒๘ ธ.ค. ๕๕ - ๑ ม.ค. ๕๖ และสวดมนต์ข้ามปี

Tuesday, 25 December 2012 00:00 administrator
Print
     ตารางการอบรมฝึกจิตตภาวนา ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๔๕ น. สำหรับท่านที่ต้องการมาร่วมปฏิบัติธรรม (ไป-กลับ) สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ตารางอบรม