ขอเชิญร่วมอบรมจิตตภาวนาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

Friday, 11 January 2013 00:00 administrator
Print
     ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจิตตภาวนาหลักสูตร Format จิต Delete อารมณ์ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐-๑๗.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รับจำนวน ๘๐ คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป